VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.  BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ MỌI ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC TỔNG HỢP ĐỂ THAM CHIẾU.  NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng, tất cả hoặc một phần trang web hoặc ứng dụng di động bất kỳ của My Way Việt Nam và bất kỳ trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến nào khác có đăng các Điều khoản Sử dụng này (gọi chung là “Trang web”).
Các Điều khoản Sử dụng này không thay đổi theo bất kỳ cách nào mà các điều khoản hoặc điều kiện trong bất kỳ thỏa thuận nào khác bạn có thể có với My Way về sản phẩm, dịch vụ hoặc trường hợp khác. Nếu bạn đang sử dụng Trang web thay mặt bất kỳ pháp nhân nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này thay mặt pháp nhân đó và pháp nhân đó đồng ý bồi thường cho bạn và My Way Việt Nam về mọi vi phạm đối với các Điều khoản Sử dụng này. Thỏa thuận này có chứa tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và các điều khoản khác giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với bạn.

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc không nhất quán nào giữa các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ điều khoản sử dụng nào khác xuất hiện trên Trang web, các Điều khoản Sử dụng này sẽ chi phối. Tuy nhiên, nếu bạn điều hướng khỏi Trang web đến trang web của bên thứ ba, bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng thay thế như có thể được chỉ định trên trang web đó. Trong trường hợp này, các điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho trang web đó sẽ chi phối việc bạn sử dụng trang web đó.

Mặc dù chúng tôi thực hiện các nỗ lực hợp lý nhằm cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về My Way trên Trang web, nhưng bạn không nên giả định rằng thông tin này luôn cập nhật hoặc Trang web có chứa tất cả thông tin liên quan hiện có về My Way Việt Nam. Đặc biệt, nếu bạn định đưa ra quyết định đầu tư liên quan đến My Way Việt Nam, vui lòng tham vấn nhiều nguồn khác nhau.

My Way Việt Nam giữ quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này hay bất kỳ chính sách hoặc nguyên tắc nào trên Trang web, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của hãng. Mọi thay đổi hay sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng bản sửa đổi lên Trang web và bạn khước từ mọi quyền bạn có thể có để nhận thông báo cụ thể về các thay đổi hoặc sửa đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sẽ xác nhận rằng bạn chấp nhận các thay đổi hoặc sửa đổi này; do đó, bạn nên thường xuyên xem lại các Điều khoản Sử dụng này và các chính sách hiện hành để hiểu rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Trang web.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TRANG WEB

Tài liệu và thông tin trên Trang web có thể bao gồm các sai sót kỹ thuật hoặc lỗi in. Tài liệu, thông tin và dịch vụ trên Trang web được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ điều kiện, bảo đảm hoặc điều khoản khác thuộc bất kỳ hình thức nào. Theo đó, trong phạm vi tối đa luật hiện hành cho phép, My Way tuyên bố từ chối tất cả bảo đảm khác, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngầm về khả năng bán được, sự phù hợp cho mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm đối với Trang web cũng như thông tin, nội dung và tài liệu có trên Trang web đó.

BẢN QUYỀN VÀ GIẤY PHÉP GIỚI HẠN

Trừ khi được chỉ rõ khác, Trang web cũng như mọi nội dung và tài liệu khác trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng My Way Việt Nam và mọi thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin, dữ liệu, phần mềm, tệp âm thanh, các tệp khác cũng như tuyển tập và sắp xếp theo đó (gọi chung là “Tài liệu Trang web”) là tài sản độc quyền của My Way Việt Nam hoặc nhà cấp phép hay người dùng của hãng và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và quốc tế.

Bạn được cấp giấy phép giới hạn, không được cấp phép lại để truy cập và sử dụng Trang web và Tài liệu Trang web chỉ cho mục đích cá nhân, thông tin và mua sắm. Giấy phép này tuân theo Điều khoản Sử dụng và không bao gồm: (a) mọi việc bán lại hoặc sử dụng thương mại Trang web hoặc Tài liệu Trang web; (b) thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách, hình ảnh hoặc mô tả sản phẩm nào; (c) phân phối, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai bất kỳ Tài liệu Trang web nào; (d) sửa đổi hoặc sử dụng Trang web và Tài liệu Trang web theo bất kỳ hình thức phái sinh nào khác hoặc bất kỳ phần nào trên Trang web đó; (e) sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu nào, robot hoặc phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự; (f) tải xuống (không phải lưu vào bộ đệm ẩn trang) bất kỳ phần nào của Trang web, Tài liệu Trang web hay bất kỳ thông tin nào có trên Trang web đó, trừ khi được cho phép rõ ràng trên Trang web; hoặc (g) bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu Trang web nào không phải cho mục đích chỉ định. Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu Trang web nào không phải như được ủy quyền cụ thể trong tài liệu này, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của My Way Việt Nam, đều bị nghiêm cấm và sẽ chấm dứt giấy phép được cấp trong tài liệu này. Việc sử dụng trái phép này cũng có thể vi phạm các luật hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật bản quyền và thương hiệu cũng như các quy định và pháp chế về truyền thông hiện hành. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, không mục nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ được cấu thành là trao theo bất kỳ cách nào, dù ngụ ý, cấm nói ngược hoặc trường hợp khác, bất kỳ quyền hay quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng độc quyền nào đối với tài sản trí tuệ bất kỳ hoặc quyền khác và bất kỳ sự tín nhiệm nào được liên kết với quyền đó.

THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU

My Way Việt Nam và biểu trưng My Way là các thương hiệu đã đăng ký của My Way. Mọi thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty và dấu hiệu nguồn gốc khác của My Way được đề cập trên Trang web là các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty hoặc dấu hiệu nguồn gốc hoặc là tài sản của My Way Việt Nam hoặc công ty con hay nhà cấp phép của hãng. Mọi quyền không được cấp rõ ràng đều được bảo lưu.

HẠN CHẾ VỀ VIỆC SỬ DỤNG

Trang web có thể bao gồm các vùng tương tác mà bạn hoặc những người dùng đã đăng ký khác có thể tạo, đăng, gửi hoặc lưu trữ thông báo, tài liệu, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, video, đồ họa, ứng dụng, thẻ, mã, liên kết hoặc các mục khác hay tài liệu trên Trang web (“Nội dung Người dùng”).  Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý không đăng, tải lên, chuyển, phân phối, lưu trữ, tạo hoặc xuất bản khác qua Trang web bất kỳ mục nào sau đây:

  1. Trừ khi được yêu cầu cụ thể bởi My Way Việt Nam, bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân “nhạy cảm” nào về chính bạn hoặc một người khác (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe hoặc bệnh lý, số an sinh xã hội, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tài chính khác, thông tin khác liên quan đến thành viên hiệp hội thương mại, đời sống tình dục, quan điểm chính trị, cáo buộc hoặc kết án hình sự, tín ngưỡng tôn giáo, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc hay các vấn đề nhạy cảm khác);
  2. Nội dung Người dùng bất hợp pháp, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, dâm dục, khêu gợi, quấy rối, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền quảng cáo, lạm dụng, khích động, gian lận, phản đối khác hoặc đe dọa đến mối quan hệ của chúng tôi với nhân viên, đối tác, khách hàng hoặc nhà cung cấp của chúng tôi;
  3. Nội dung người dùng có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bất kỳ bên nào. Bằng cách đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để phân phối và tạo Nội dung Người dùng như vậy;
  4. Nội dung Người dùng mạo danh bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ liên kết của bạn với cá nhân hoặc pháp nhân khác;
  5. Thư rác, thông báo tiếp thị trực tiếp hoặc bất kỳ tài liệu quảng cáo, khuyến mại không mong muốn nào hoặc các hình thức mời chào hoặc nội dung thương mại khác;
  6. Nội dung Người dùng cấu thành, khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn về tội phạm hình sự, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào;
  7. Vi-rút, phần mềm độc hại, ngựa Trojan, trứng phục sinh hoặc bất kỳ tệp gây hại, phá hủy hoặc phá hoại nào khác; và
  8. Nội dung Người dùng, theo quyết định riêng của My Way Việt Nam, mang tính phản đối, hạn chế hoặc cấm bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc xem Trang web hoặc hủy hoại hình ảnh hoặc quyền của My Way Việt Nam, người dùng hoặc các bên thứ ba khác.

My Way Việt Nam không kiểm soát, chịu trách nhiệm hoặc thừa nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đăng, lưu trữ hoặc tải lên bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào theo đó. My Way Việt Nam  cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi của người dùng hoặc bất kỳ nhầm lẫn, nội dung phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, thiếu sót, lừa dối, tục tĩu, khiêu dâm hoặc báng bổ nào mà bạn có thể gặp phải. Các vùng tương tác được thiết kế chung là vùng cộng đồng mở và công khai để kết nối và chia sẻ với những người khác. Khi bạn tham gia các vùng này, bạn hiểu rằng thông tin và nội dung nhất định bạn chọn đăng có thể được hiển thị công khai. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Trang web của mình và đồng ý sử dụng các vùng tương tác do tự bạn chịu rủi ro.

Nếu bạn nhận thấy Nội dung Người dùng mà bạn cho là vi phạm các Điều khoản Sử dụng này (ngoại trừ vi phạm bản quyền được đề cập trong phần Thông báo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số), bạn có thể báo cáo bằng cách nhấp vào liên kết “Báo cáo Lạm dụng” hoặc “Gắn cờ” nằm ngay phía dưới mỗi phần Nội dung Người dùng. Tuy nhiên, việc thực thi các Điều khoản Sử dụng này là quyết định riêng của chúng tôi và việc không thực thi trong một số trường hợp không cấu thành sự khước từ quyền thực thi các Điều khoản Sử dụng trong các trường hợp khác của chúng tôi. Ngoài ra, các Điều khoản Sử dụng này không tạo ra bất kỳ quyền hành động riêng tư nào về phía bên thứ ba bất kỳ hay kỳ vọng hoặc cam kết hợp lý bất kỳ rằng Trang web sẽ không chứa bất kỳ nội dung nào bị cấm bởi các Điều khoản Sử dụng này.

Mặc dù My Way Việt Nam không có nghĩa vụ phải lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đăng lên Trang web, nhưng My Way Việt Nam có quyền và có quyết định tuyệt đối về việc xóa, lọc hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung Người dùng nào trên Trang web vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không thông báo. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tạo bản sao lưu và thay thế bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng hoặc lưu trữ trên Trang web với chi phí và phí tổn của riêng bạn.

Nếu bạn đang xem Trang web trên máy tính công cộng hoặc đang sử dụng máy tính nhiều người có quyền truy cập tiềm ẩn, hãy chắc chắn làm theo tất cả hướng dẫn liên quan để đảm bảo bạn hoàn toàn ngắt kết nối và đăng xuất khỏi Trang web cũng như hệ thống máy tính bạn đang sử dụng để ngăn Nội dung Người dùng trái phép.

GIẤY PHÉP CHO NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung Người dùng của bạn không phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào và bạn sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung Người dùng hoặc có quyền cấp các quyền đó cho My Way Việt Nam như trong tài liệu này. My Way Việt Nam không xác nhận bất kỳ quyền sở hữu hoặc kiểm soát nào đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào, ngoại trừ được quy định khác trong tài liệu này, trên Trang web hoặc trong một thỏa thuận riêng. Tuy nhiên, bằng cách gửi hoặc đăng Nội dung Người dùng trên Trang web, bạn cấp cho My Way Việt Nam và người chỉ định của hãng giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền, trả tiền đầy đủ và miễn tiền bản quyền để sử dụng, bán, sao chép, tạo tác phẩm phái sinh, kết hợp với các tác phẩm khác, thay đổi, dịch, phân phối bản sao, hiển thị, thực hiện, xuất bản, cấp phép hoặc cấp phép lại Nội dung Người dùng cũng như tên và sở thích của bạn liên quan đến việc sử dụng Nội dung Người dùng đó của bạn. Bằng cách đăng Nội dung Người dùng, dưới đây bạn miễn cho My Way Việt Nam cũng như các đại lý và nhân viên của hãng khỏi bất kỳ khiếu nại nào cho rằng việc sử dụng, như được ủy quyền ở trên, vi phạm bất kỳ quyền nào của bạn và bạn hiểu rằng bạn sẽ không có quyền được hưởng bất kỳ bồi thường nào cho việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng của bạn.

NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

My Way Việt Nam có thể cung cấp nội dung của bên thứ ba trên Trang web và các liên kết tới trang web cũng như nội dung của bên thứ ba (gọi chung là “Nội dung của Bên thứ ba”) dưới dạng dịch vụ cho những người quan tâm đến thông tin này. Chúng tôi không kiểm soát, xác nhận hoặc phê duyệt bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào và không đảm bảo về tính chính xác hoặc sự hoàn chỉnh của nội dung đó. Bạn xác nhận và đồng ý rằng My Way Việt Nam không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách nào về mọi Nội dung của Bên thứ ba và không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc xem xét Nội dung của Bên thứ ba đó. Bạn đồng ý sử dụng Nội dung của Bên thứ ba có trong Trang web do bạn tự chịu rủi ro.

QUẢNG CÁO KHUYẾN MẠI; SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

My Way Việt Nam có thể hiển thị quảng cáo và khuyến mại của bên thứ ba trên Trang web hoặc có thể cung cấp thông tin khác về hoặc liên kết tới sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.  Giao dịch hoặc thư tín thương mại hay việc bạn tham gia khuyến mại với bên thứ ba đó và bất kỳ điều khoản, điều kiện, đảm bảo hoặc tuyên bố nào liên quan đến giao dịch hoặc khuyến mại đó hoàn toàn là giữa bạn và bên thứ ba đó.

My Way Việt Nam không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về mọi mất mát hoặc thiệt hại thuộc bất kỳ hình thức nào phát sinh do giao dịch hoặc khuyến mại đó hoặc do sự xuất hiện thông tin của nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba không phải My Way Việt Nam trên Trang web.Giới hạn về Trách nhiệm pháp lý.

Trong phạm vi tối đa luật hiện hành cho phép, My Way Việt Nam và cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông hoặc đại lý của hãng sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt hoặc do hậu quả nào hay bất kỳ thiệt hại nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc mất thu nhập, lợi nhuận, tín nhiệm, dữ liệu, hợp đồng, việc sử dụng tiền hoặc mất mát hay thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào với việc gián đoạn kinh doanh, dù do sai sót cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn sơ suất), hợp đồng hoặc trường hợp khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, nội dung hoặc tài liệu có trong hoặc được truy cập qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi hoặc do sự tin tưởng của người dùng vào bất kỳ thông tin nào nhận được từ My Way Việt Nam hoặc do nhầm lẫn, thiếu sót, gián đoạn, xóa tệp hoặc email, lỗi, hư hỏng, vi-rút, trì hoãn hoạt động hoặc truyền tải hay bất kỳ lỗi hoạt động nào, dù do thiên tai, lỗi truyền thông, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu, chương trình hoặc dịch vụ của My Way Việt Nam. Trong mọi trường hợp, sẽ không cấu thành trách nhiệm pháp lý của My Way Việt Nam, dù theo hợp đồng, bảo đảm, sai sót cá nhân (bao gồm sơ suất, dù chủ động, thụ động hay quy cho), trách nhiệm pháp lý về sản phẩm, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc giả thuyết khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web vượt quá bất kỳ khoản bồi thường nào bạn trả, nếu có, cho Starbucks về việc truy cập hoặc sử dụng Trang web. Một số thẩm quyền pháp lý không cho phép giới hạn trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng với người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả giới hạn trách nhiệm pháp lý này có thể không áp dụng cho bạn.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại đến My Way Việt Nam, nhà thầu độc lập, nhà cung cấp dịch vụ và nhà tư vấn của hãng cũng như giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ, trước mọi khiếu nại, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn sử dụng Trang web; (b) bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc Ý tưởng nào bạn cung cấp; (c) việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (d) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác; hoặc (e) hành vi của bạn liên quan đến Trang web.

SỬA ĐỔI TRANG WEB

My Way Việt Nam giữ quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web hay bất kỳ tính năng hoặc phần nào trong Trang web mà không thông báo trước. Bạn đồng ý rằng My Way Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Trang web hay bất kỳ phần nào trong Trang web.

THẨM QUYỀN PHÁP LÝ VÀ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Quyền truy cập và sử dụng Trang web cũng như các Điều khoản Sử dụng này được chi phối theo luật nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kể xung đột về các điều khoản luật.

CHẤM DỨT

Bất kể mọi điều trong Điều khoản Sử dụng này, My Way Việt Nam giữ quyền, mà không có thông báo và theo quyết định riêng của hãng, về việc chấm dứt giấy phép sử dụng Trang web của bạn và chặn hoặc ngăn quyền truy cập, sử dụng Trang web trong tương lai của bạn.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách ra khỏi Điều khoản Sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ nhận xét, câu hỏi hoặc đề xuất nào về thông tin được mô tả trong Trang web.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Số 84 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Số 02, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội